Bizzy vilkår og betingelser– Marts 2024

Generelt
Vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Bizzy. 

Bizzy kan ændre vilkår, priser og betingelser med 14 dages skriftligt varsel. Ændringer til kundens fordel, varsles ikke nødvendigvis. De til enhver tid gældende priser og betingelser kan ses på bizzy.dk.

Der tages forbehold for trykfejl i tilbud, betingelser, ordrebekræftelser og på websitet.

Tilbud
Tilbud er gyldige i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre anden acceptfrist er aftalt skriftligt. 

Når du modtager et tilbud fra Bizzy accepterer du, at Bizzy må kontakte dig for opfølgning på det tilsendte.     

Priser og forbrug

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 

Opstart af løsningen koster kr. 0, med mindre anden oprettelse er angivet. 

Bizzys PBX abonnement (uden skift af simkort) koster fra 49 kr. om måneden og giver adgang til diverse PBX faciliteter som hovednummer, åbningstider, kø, omstilling og app. 

Bizzy PBX med Bizzy Simkort abonnement koster fra 149 kr. om måneden og indeholder, ud over PBX, også fri tale til alm. numre i DK og EU (kun fra EU) (fair use 50 timers tale om måneden.), Fri SMS/MMS til alm. mobilnumre i DK og EU (kun fra EU) (fair use 2000 stk. om måneden), fri data (fair use 100 GB data). Heraf kan 26 GB frit benyttes i EU. 

Abonnementer trækkes fuldt ud den første måned uanset tilmeldingstidspunkt og kan kun opsiges ti den sidste dag i måneden.

Abonnementet er et løbende abonnement og kan ikke bruges som et taletidskort ved at åbne og lukke efter behov.

Merforbrug ud over tale- og datapakkerne afregnes således: 70 øre pr. påbegyndt minuts tale, 15 øre pr. Mb data, 20 øre pr. SMS eller 1 kr. pr. MMS. Merforbrug af EU-data afregnes efter EU’s gældende takster. 

SMS og MMS må ikke afsendes maskinelt. 

Data/GPRS må udelukkende benyttes i mobiltelefoner og tablets, og således ikke i routere eller andet udstyr uden forudgående skriftlig aftale. Bizzy vil uden forudgående varsel lukke for SIM-kort med uautoriseret brug.

Der betales særskilt for opkald til særnumre; opkald til udlandet; telefoni og data brugt i udlandet (dog ikke det EU forbrug, der er omfattet af mobilpakken), overtakserede og indholdstakserede SMS/MMS.

Kunden er ansvarlig for at afregne alt forbrug, der er foretaget fra kundens abonnementer, uanset om forbruget skyldes uvedkommendes adgang til virksomhedens telefoner eller om en bruger har haft et ekstraordinært højt forbrug, som følge af uhensigtsmæssig, uforvarende eller skødesløs brug af telefonen.

Ved mistanke om misbrug eller fraud på et eller flere af kundens abonnementer, vil Bizzy uden forudgående varsel lukke for adgang til yderligere forbrug. Kunden orienteres efterfølgende om lukningen.

Bizzy WiFi abonnement koster fra 245 kr. om måneden og indeholder op til 1000GB data inkl. leje af router. Klargørelse og forsendelse af router koster 985kr. Routeren er Bizzys ejendom og skal returneres ved opsigelse. Bizzy Wifi kan ikke benyttes i udlandet.

Levering
Løsningen implementeres efter nærmere aftale med kunden. Bizzy kan ikke drages til ansvar for forsinket levering, såfremt kundens afgivne teleselskab ikke vil afgive kundens numre til ønsket dato eller i tilfælde af komplikationer ved porteringen.

Fakturering og betaling
Fakturering sker månedsvist, typisk den 1. i hver  måned og betalingsfristen er 8 dage netto med mindre anden periode er aftalt skriftligt.

Bizzy tilbyder betaling via Leverandørservice, som er gratis for kunden. Ønsker kunden fakturabetaling med indbetalingskort koster det 49 kr. pr. faktura.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at e-mail adressen eller den fysiske postadresse er korrekt. Forkert adresse er ikke gyldig grund til at undlade at betale en faktura.

Bizzy er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse samt morarenter ifølge rentelovens til enhver tid fastsatte rentesatser og gebyrer.  Undlader kunden at indbetale forfaldne beløb, kan Bizzy vælge at lukke for telefonien samt opsige numre efter forudgående skriftligt varsel.

Portering
Ved portering (flytning) af kundens eksisterende fastnet- og mobilnumre til Bizzy eller dennes underleverandør skal kunden underskrive en fuldmagt, der giver Bizzy ret til at igangsætte porteringen. Nogle mobilselskaber benytter ikke fuldmagter, men validerer i stedet flytning på SIM-kortnummer.

Bizzy kan ikke gøres ansvarlig såfremt eventuelle ydelser hos det tidligere teleselskab fejlagtigt bortfalder /ikke bortfalder efter porteringen eller såfremt det afgivne teleselskab fakturerer kunden for bindings- og/eller opsigelsesperiode.

Servicemeddelelser og driftsinformation Meddelelser om implementeringsdato, opsigelses-dato, status på dataforbrug m.v. udsendes via e-mail til virksomhedens administrator. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at underrette Bizzy omkring ændringer af administratorens navn og e-mail. Bizzy kan således ikke gøres ansvarlig, såfremt informationerne sendes til en uaktuel, ugyldig eller fraværs-ramt e-mail adresse. 

Der kan udelukkende sendes information til én e-mail adresse pr. fakturakonto.

Notifikationer omkring dataforbrug sendes desuden til den pågældende bruger via SMS.

Support og service

Kunden kan kontakte Bizzys supportafdeling via kontaktinformationerne nedenfor. Alle henvendelser besvares hurtigt og professionelt. Telefonopkald besvares i løbet af få sekunder i åbningstiden. E-mails besvares i løbet af max 8 timer inden for normal åbningstid. Fejlretning påbegyndes max en time efter fejlmelding inden for normal åbningstid.

Funktionsændringer, der udføres af Bizzy kan være omfattet af et servicefee, se gældende priser under priser på www.bizzy.dk


Mangler og reklamation

Hvis kunden konstaterer fejl eller mangler ved leveringen, skal det meddeles til Bizzy hurtigst muligt og inden for rimelig tid. I modsat fald mister kunden retten til at gøre fejlen eller manglen gældende. 


Reklamationsret ved køb af hardware

Kunden skal straks efter modtagelse af hardware sikre, at hardwaren er uden fejl eller mangler. Ved fejl eller mangler skal kunden med det samme give Bizzy besked, idet kunden ikke senere kan gøre manglen gældende. Returnering af hardware, skal ske i originalemballage og efter forudgående aftale senest 14 dage efter leveringen.
Der er som udgangspunkt 12 måneders reklamationsret på udstyr fra Bizzy, medmindre der er tale om demo-udstyr eller brugte varer. Bizzy har ejendomsretten til leveret hardware, indtil fuld betaling for hardwaren er sket. 

Ansvar
Bizzy er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Bizzy er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab. Hvis kundens telefoni er helt afbrudt i mere end 1 døgn fra fejlmeldingstidspunktet pga. fejl hos Bizzy eller TDC, kan kunden skriftligt kræve kompensation. Kompensationen kan maksimalt udgøre abonnementsprisen for den pågældende periode uden telefoni.
Kunden er ansvarlig for at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen efter en samtale er tilendebragt.
Bizzy er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes adgang til kundens telefoni – eller datasystem (hacking eller Wangiriopkald m.v.).

Ingen af parterne kan påberåbe sig misligholdelse (herunder erstatningspligt) i tilfælde af force majeure, arbejdskonflikt, herunder arbejdskonflikt hos underleverandør eller i transportvejen.

Bizzy er ikke erstatningsansvarlig for tredjeparts leveringer og udstyr.

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende Bizzys produktansvar:

Bizzy er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bizzy eller Bizzys personale.

Bizzy er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det solgte er i kundens besiddelse. Bizzy er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Bizzy ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade. I den udstrækning Bizzy måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Bizzy skadesløs i samme omfang, som Bizzys ansvar er begrænset efter de 2 foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Opsigelse af aftale 

Mobil-, fastnet- og PBX-abonnementer og service-aftaler kan opsiges eller flyttes, når som helst. Abonnementstrækningen ophører til udgangen af den måned opsigelsen/flytningen sker. Alle opsigelser skal ske skriftligt til hej@bizzy.dk. Gensidig opsigelse 30 dage.

Ved opsigelse af Bizzys WiFi abonnement gælder løbende måned plus 30 dage. Udstyret skal hurtigst muligt derefter returneres til Bizzy for lejers regning.

Skift til nyt teleselskab

Kunden er i samarbejde med sin nye teleudbyder ansvarlig for at flytte mobil- og fastnetnumre til det nye selskab til ønsket dato, Angiver det nye selskab ikke en specifik flyttedato, overflytter Bizzy som hovedregel numrene efter 7 hverdage.

Underleverandører og samarbejdspartnere
Bizzy kan frit vælge nye leverandører eller samarbejdspartnere. 

Overdragelse
Overdragelse til tredjepart kræver skriftligt samtykke fra Bizzy, som kan kræve at alle forfaldne beløb betalt inden overdragelse. Det koster 495 kr. at overdrage sin aftale til en anden virksomhed (CVR-nummer)

Særlige aftaler
Alle specialaftaler, som ikke er aftalt skriftligt, er ikke retslig gældende.

Værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Aalborg Byret i henhold til dansk ret. 

Ring mig op

Udfyld disse felter og vi ringer dig op hurtigst muligt (hverdage mellem 8 til 16)